5 Tháng Mười, 2017

Nền: ArCADia 10

ArCADia 10 là gì? ArCADia là một chương trình hỗ trợ thiết kế 2D và 3D. Do cùng triết lý […]
29 Tháng Bảy, 2019

ArCADia BIM 11

ArCADia BIM 11 là gì? Ý tưởng cơ bản chính thúc đẩy các tác giả của hệ thống ArCADia là […]
24 Tháng Năm, 2018

Add-ons: ARCADIA-ELECTRICAL INSTALLATIONS 2.0 PLUS

What is ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS PLUS? ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS PLUS is an expansion module of the ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS program. The program is intended for […]
24 Tháng Năm, 2018

Add-ons: ARCADIA-ELECTRICAL INSTALLATIONS 2.0

What is ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS? ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS is an industry-specific module of the ArCADia BIM system, based on the ideology of Building […]
21 Tháng Năm, 2018

Add-ons: ARCADIA ARCHITECTURE

What is ArCADia-ARCHITECTURE 8? ArCADia-ARCHITECTURE 8 is an industry-specific module of the ArCADia BIM system, based on the ideology of […]